Leptospira interrogans serovar Pomona

NameLocus Tag Start End Strand Length
5S ribosomal RNABW243_RS008401805518171+117
23S ribosomal RNABW243_RS196907353476500-2967
16S ribosomal RNABW243_RS061451441+441
23S ribosomal RNABW243_RS056201243+243
16S ribosomal RNABW243_RS08325934810861+1514